Giờ học Tự nhiên Xã hội của cô Chu Thị Huyền ở trường tiểu học Lê Văn Tám luôn thu hút học sinh vì không chỉ được rèn luyện thể chất mà còn được lĩnh hội kiến thức của các môn khác. Cô luôn lấy học sinh làm trung tâm.